Z dniem  25 maja 2018 br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Nowe przepisy wprowadziły obowiązek dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowych wymagań. Aby jak najlepiej wypełnić obowiązki Administratora danych i prawa osób których dane dotyczą zostały przygotowane odpowiednie zmiany, które zaczeły obowiązywać od 25 maja 2018 r.


 1. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 3. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji procesu szkolenia i obsługi PKK 9ProfilKandydata na Kierowcę)
 5.  Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji szkolenia i koniecznością zwrotu PKK do Urzędu Miasta lub Starostwa.

Jerzy OSIKA JUREX OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW KRAKÓW ul. FRIEDLEINA 6 NIP 6771203968

zwaną dalej  'Administratorem" „Przetwarzającym”,

reprezentowaną/ym przez 
1. Jerzy OSIKA właściciel


 Administrator oświadcza, iż jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, tj.podmiotem który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych, zawartych z zbiorach danych: Ośrodka Szkolenia Kierowców dalej zwanych jako: „Zbiór Danych”.
1. Przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie , w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.
2. Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Administratora.

 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA
1. Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania Dane Osobowe objęte Zbiorem Danych, a Przetwarzający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem.
2. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych przez Administratora będzie obejmowało czynności na danych osobowych  niezbędne do realizacji procesu szkolenia oraz przesłania danych po zatwierdzeniu PKK 9Profilu Kandydata na Kierowcę).

 CEL  PRZETWARZANIA
1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:
1) Obsługa szkoleń kandydatów na kierowców
2) aktualizacja profili kandydatów na kierowców(dalej PKK). 

Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje następujące rodzaje Danych Osobowych:
Wszelkie dane zawarte w PKK
1) nazwiska i imiona;
2) data urodzenia,
3) adres zamieszkania lub pobytu, 
4) numer ewidencyjny PESEL,
5) seria i numer dowodu osobistego,
6) informacje dot.prawa jazdy i kwalifikacji (numer prawa jazdy, ważność, data uzyskania, ograniczenia, kategorie, zakazy i cofnięcia),
8) wizerunek(zdjęcie),
9) podpis,
10) miejsce urodzenia,
11) stan zdrowia - orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
12) numer prawa jazdy,
13) email,
14) numer telefonu.

 Zakres przetwarzanych przez Przetwarzającego Danych Osobowych  obejmuje następujące kategorie osób, których dane dotyczą:
a) Kierowcy i kandydaci na kierowców,
b) Instruktorów nauki jazdy,

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.z 2016 r.Nr 119, str. 1);
 
 www.oskjurex.net
facebook.com/oskjurex.krakow
oskjurex@op.pl

Godziny otwarcia pon-pt 10.00-18.00
tel 12 633-23-92
szkolenie teoretyczne Ewa 695 124 222
szkolenie praktyczne Jurek 605 739 110
Strony internetowe